Идеальные незнакомцы

Ուրիշի հեռախոսը… ուրիշի անձնական, իսկ ժամանակակից աշխարհում երևի ամենաինտիմ իրը: Ֆիլմը ձևով` ժամանակակից, իսկ բովանդակությամբ հավերժական հարցի մասին է. արդյո՞ք պետք է մտնել այնտեղ, որտեղ մեզ ոչ ոք չի հրավիրել, արդյո՞ք մենք պետք է մեզ համար տեսանելի և լսելի դարձնենք այն, ինչն ի սկզբանե ստեղծված չի եղել մեր աչքերի և ականջների համար, արդյո՞ք սերը, համակեցությունը, ամուսնությունը (կամ անվանեք, ինչպես կցանկանաք) զրոյացնում է մարդու անձնական տարածությունը: Իմանալ սիրելի մարդու մասին ԱՄԵՆ ԻՆՉ. արդյո՞ք դա հնարավոր է, իսկ պե՞տք է արդյոք… թե ավելի լավ է թողնել, երբեք այդ ուղղությամբ չմտածել, ոչ մի բան հատուկ չփորփրել… այլ` լսել, տեսնել այն ամենը, ինչը մատչելի … Читать далее Идеальные незнакомцы

Ваша оценка: